U bent hier

Gegevensbescherming

Uw gegevens zijn veilig bij ons

De firma GGG Kraftfahrzeug-Reparaturkosten-Versicherungs-AG respecteert uw recht om zelf te bepalen wat er met uw persoonsgegevens gebeurt. Ook bij het aanbieden van ons productaanbod en bij de verwerking van klantgegevens houden wij ons aan dit principe.
Wij respecteren uw rechten inzake privacy, in het bijzonder uw recht van inzage met betrekking tot de opgeslagen gegevens. Indien u nog vragen hebt over gegevensbescherming, kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke voor gegevensbescherming van ons bedrijf.

Technische gegevens

Wanneer u onze websites bezoekt, slaan de webservers om technische en organisatorische redenen gegevens op zoals bv. de naam van uw internetprovider, de naam van de website van waar u onze website hebt geopend, de website die u bij ons bezoekt en de duur van het bezoek. Wij analyseren deze gegevens statistisch om onze websites te optimaliseren.

Cookies

Cookies zijn alfanumerieke identificatietekens die via de webbrowser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. De firma GGG Kraftfahrzeug-Reparaturkosten-Versicherungs-AG gebruikt geen cookies.
Het systeem genereert wel zelfstandig cookies die dan via de webbrowser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Dit zijn zogenaamde niet-permanente (vluchtige) cookies die gedurende uw hele sessie opgeslagen blijven. Hierdoor moet u bij het invullen van verschillende formulieren niet steeds uw persoonsgegevens ingeven. In verband met het gebruik van onze websites gebruiken wij persistente (permanente) cookies om gegevens op te slaan over welke pagina’s u van onze website bezoekt (padtracering). Wij analyseren deze gegevens statistisch om onze websites te optimaliseren. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor statistische doeleinden en zijn niet gepersonaliseerd.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (‘Google’). Google Analytics gebruikt cookies aan de hand waarvan wij uw gebruik van onze websites en onlinediensten kunnen analyseren. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de Verenigde Staten gestuurd en daar opgeslagen.
Op deze website werd IP-anonimisering geactiveerd zodat het IP-adres van de gebruiker door Google in lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die de overeenkomst over de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend, vooraf wordt ingekort.
Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten gestuurd en pas daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om het gebruik van de website door gebruikers te evalueren, rapporten over de website-activiteiten op te stellen en aan de beheerder van de website andere diensten te leveren die te maken hebben met website- en internetgebruik.
Het in het kader van Google Analytics door uw browser meegedeelde IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. U kunt de opslag van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; dit aanbod wijst u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies op de website ten volle zal kunnen gebruiken.
Daarenboven kunnen de gebruikers de registratie bij Google van de door de cookie gegenereerde gegevens die op hun gebruik van de website betrekking hebben (incl. uw IP-adres), alsook de verwerking door Google van deze gegevens verhinderen door de browser-plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link. De huidige link is:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Persoonsgegevens

Wij slaan uw persoonsgegevens alleen dan op wanneer u deze vrijwillig aan ons verstrekt in het kader van een van onze toepassingen (bv. adreswijziging, aanvraag offerte, melding van schade). Uw gegevens worden alle verwerkt voor de doeleinden waarvoor u deze gegevens hebt verstrekt.
Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan herverzekeraars voor de beoordeling van het risico en de afwikkeling van de herverzekering, alsook voor de beoordeling van het risico en andere claims aan andere verzekeraars en/of dienstenaanbieders.
Voor de overdracht van uw gegevens gebruiken wij moderne versleutelingstechnieken. Momenteel gebruiken wij de zogenaamde SSL-versleuteling (Secure Socket Layer), die wordt aanbevolen door het Duitse Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Dat is de beste technologische standaard die er momenteel bestaat. Hiermee kunnen uw gegevens bij de overdracht aan ons niet door anderen worden gelezen of gewijzigd.
Zo ziet een veilige verbinding eruit:
Of een website bij de overdracht van persoonsgegevens veilig is, ziet u aan het internetadres (URL) die dan begint met ‘https://’. Tijdens de overdracht ziet u aan de browserinstelling of de gegevensoverdracht veilig is: Internet Explorer en Mozilla Firefox duiden een veilige verbinding aan met een slotje rechts in de statusbalk. Bij Netscape Navigator verandert het open slotje links onderaan in de statusbalk van de browser in een gesloten slotje.

Geheimhouding

Met organisatorische en technische maatregelen garanderen wij de bescherming van uw persoonsgegevens. Onze medewerkers zijn gebonden aan geheimhouding volgens § 5 van de Duitse wet inzake gegevensbescherming.

Informatie over het gebruik van uw gegevens

Hierbij informeren wij u over de verwerking van uw persoonsgegevens door de firma GGG Kraftfahrzeug-Reparaturkosten-Versicherungs-AG voor Duitsland en uw rechten in het kader van de privacywetgeving.

Verwerkingsverantwoordelijke

GGG Kraftfahrzeug-Reparaturkosten-Versicherungs-AG
Magdeburger Straße 7
30880 Laatzen
Telefoon: 05102/93 99-0
E-mail:
info @ ggg-garantie . de

U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via het volgende adres:

GGG Kraftfahrzeug-Reparaturkosten-Versicherungs-AG
Magdeburger Straße 7
30880 Laatzen
E-mail:
datenschutz @ ggg-garantie . de

 Doeleinden en rechtsgronden van de gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het kader van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Duitse privacywet (BDSG), de bepalingen inzake gegevensbescherming van de Duitse verzekeringswet (VVG) alsook alle andere geldende wetten.
Bovendien hebben wij uw persoonsgegevens nodig voor het opstellen van garantiespecifieke statistieken, bv. voor de ontwikkeling van nieuwe tarieven, of voor de naleving van reglementaire vereisten. Wij gebruiken de gegevens van alle met de firma GGG Kraftfahrzeug-Reparaturkosten-Versicherungs-AG afgesloten overeenkomsten voor de uitvoering van onze verplichtingen tegenover onze klanten, bijvoorbeeld voor advies over een contractuele aanpassing of aanvulling, voor coulancebeslissingen of voor uitgebreide inlichtingen.
De rechtsgrond voor deze verwerkingen van persoonsgegevens voor precontractuele en contractuele doeleinden is art. 6 lid 1 b) AVG.
Wij verwerken uw gegevens ook om gerechtvaardigde belangen van ons of van derden te behartigen (art. 6 lid 1 f) AVG). Dit kan in het bijzonder noodzakelijk zijn
• voor de garantie van de IT-veiligheid en de IT-werking;
• voor de naleving van uw klantrelatie met de firma GGG Kraftfahrzeug-Reparaturkosten-Versicherungs-AG;
• voor het verhinderen en onderzoeken van misdrijven, wij gebruiken in het bijzonder gegevensanalyses voor de herkenning van aanwijzingen die kunnen duiden op verzekeringsfraude.
Bovendien verwerken wij uw persoonsgegevens voor de uitvoering van wettelijke verplichtingen zoals bv. reglementaire vereisten en fiscale bewaringstermijnen of onze adviesplicht. Als rechtsgrond voor de verwerking dienen in dit geval de respectieve wettelijke regelingen plus art. 6 lid 1 c) AVG.

Categorieën van ontvangers van persoonsgegevens

Herverzekeraars:

Door ons aanvaarde risico’s verzekeren wij bij gespecialiseerde verzekeringsmaatschappijen (herverzekeraars). Hiervoor kan het noodzakelijk zijn dat wij uw contract- of evt. schadegegevens doorgeven aan een herverzekeraar zodat deze zich een eigen beeld kan vormen over het risico of het schadegeval. Bovendien is het mogelijk dat de herverzekeraar ons bedrijf wegens zijn specifieke knowhow bijstaat bij risico- of prestatiecontrole of bij de beoordeling van procedures. Wij sturen uw gegevens enkel naar de herverzekeraar indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van ons verzekeringscontract met u of bij de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen.

Beheerders:

Indien u voor uw contracten een beroep doet op een beheerder, verwerkt uw beheerder de aanvraag-, contract- en schadegegevens die noodzakelijk zijn voor het afsluiten en uitvoeren van het contract. Ons bedrijf stuurt deze gegevens ook naar uw beheerder indien deze de informatie nodig heeft om u bijstand en advies te geven over verzekeringen en financiële diensten.

Gegevensverwerking binnen de groep:

Gespecialiseerde bedrijven of segmenten van onze bedrijvengroep voeren centraal bepaalde opdrachten inzake gegevensverwerking uit voor de firma GGG Kraftfahrzeug-Reparaturkosten-Versicherungs-AG.

Externe dienstenaanbieders:

Wij doen voor de uitvoering van onze contractuele en wettelijke verplichtingen gedeeltelijk beroep op externe dienstverleners.

Andere ontvangers:

Bovendien kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan andere ontvangers, zoals bijvoorbeeld overheidsinstanties, voor de uitvoering van wettelijke mededelingsplicht (bv. sociale verzekeraars, financiële of rechtshandhavingsautoriteiten).

Opslagduur

Wij wissen uw persoonsgegevens zodra ze niet meer noodzakelijk zijn voor de hiervoor vermelde doeleinden. Hierbij kan het gebeuren dat persoonsgegevens worden bewaard gedurende de periode dat vorderingen tegen ons bedrijf kunnen worden gesteld (wettelijke verjaringstermijn van drie of tot dertig jaar). Bovendien bewaren wij uw persoonsgegevens voor zover wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Respectieve bewijs- en bewaringsplichten bestaan onder andere in het Handelswetboek, de belastingwetgeving en de wetgeving inzake witwassen. Daarna bedragen de bewaartermijnen maximaal zes jaar.

Rechten van betrokkenen

U kunt via het bovenstaande adres meer inlichtingen inwinnen over de u betreffende opgeslagen persoonsgegevens. Bovendien kunt u in bepaalde omstandigheden vragen dat uw gegevens worden verbeterd of gewist. U hebt verder ook het recht op beperking van de verwerking van uw gegevens, alsook een recht om de u betreffende gegevens terug te vragen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm.

Recht van bezwaar

U hebt het recht bezwaar te maken tegen een verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing zonder opgave van reden. Verwerken wij uw gegevens voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen, kunt u bezwaar maken tegen deze verwerking vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen. Wij verwerken uw persoonsgegevens dan niet meer, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aanvoeren, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Recht van klacht

U hebt de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de hiervoor vermelde functionaris voor gegevensbescherming. Daarnaast hebt u het recht een klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit. De voor ons bevoegde toezichthoudende autoriteit is:
Landebeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen (LfD Niedersachsen)
Brühlstr. 9 · 30169 Hannover

Doorgiften van persoonsgegevens aan derde landen

Indien wij persoonsgegevens doorgeven aan dienstenaanbieders buiten de Europese Economische Ruimte (EER), vindt de doorgifte alleen plaats wanneer de Commissie heeft besloten dat het derde land een passend beschermingsniveau waarborgt (bv. een bindend intern privacybeleid of de EU-standaardcontractbepalingen). Meer details hierover en over het beschermingsniveau bij onze dienstenaanbieders in derde landen vindt u in het bijgevoegde overzicht van de dienstenaanbieders.
Voor de overdracht van uw gegevens gebruiken wij moderne versleutelingstechnieken. Momenteel gebruiken wij de zogenaamde SSL-versleuteling (Secure Socket Layer), die wordt aanbevolen door het Duitse Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Dat is de beste technologische standaard die er momenteel bestaat. Hiermee kunnen uw gegevens bij de overdracht aan ons niet door anderen worden gelezen of gewijzigd.

Zo ziet een veilige verbinding eruit:

Of een website bij de overdracht van persoonsgegevens veilig is, ziet u aan het internetadres (URL) die dan begint met ‘https://’. Tijdens de overdracht ziet u aan de browserinstelling of de gegevensoverdracht veilig is: Internet Explorer en Mozilla Firefox duiden een veilige verbinding aan met een slotje rechts in de statusbalk. Bij Netscape Navigator verandert het open slotje links onderaan in de statusbalk van de browser in een gesloten slotje.

Overzicht van de dienstenaanbieders van de firma GGG Kraftfahrzeug-Reparaturkosten-Versicherungs-AG

Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de gedragsregels voor de omgang met persoonsgegevens door de Duitse verzekeringssector en de eventueel vrijwillig door u gegeven toestemming in het kader van uw verzekeringsaanvraag of de verwerking van de prestaties. Dit houdt ook de overdracht van gegevens aan dienstenaanbieders in, op voorwaarde dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten. Deze lijst bevat ook die dienstenaanbieders en categorieën van dienstenaanbieders.
Individuele dienstenaanbieders kunnen ook buiten de Europese Economische Ruimte gevestigd zijn. Een gegevensoverdracht aan zulke dienstenaanbieders kan bijvoorbeeld wanneer dit absoluut noodzakelijk is voor de uitvoering van het met u afgesloten contract. Verder vindt zo’n overdracht alleen plaats wanneer op de zetel van de dienstenaanbieder het passende beschermingsniveau is gegarandeerd door een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie (zoals bv. in het geval van Zwitserland) of door passende waarborgen, in het bijzonder het afsluiten van de door de Europese Commissie vastgelegde standaardcontractbepalingen (u kunt deze bij ons opvragen). Dienstenaanbieder of categorieën met hun zetel buiten de Europese Economische Ruimte zijn aangeduid met een 1.

  • De firma GGG Gebrauchtwagen-Garantie-Gesellschaft mbH

Categorieën van dienstenaanbieders die voor hiervoor vermelde concernvennootschappen actief zijn en bij wie de verwerking van persoonsgegevens geen hoofdvoorwerp van de opdracht is of die slechts af en toe actief zijn

Categorieën van dienstenaanbiedersVoorwerp van de opdracht
VerwijderingsbedrijvenVerwijderen van dossiers/gegevensdragers
Assistance-dienstenaanbieders Assistance-prestaties
CallcentersLeveren van telefoondiensten
DrukkerijenLeveren van drukdiensten (druk/verzending per post)
Overige deskundigen, experts, aanbieders van controledienstenOpstellen van wetenschappelijk advies/expertise, alsook advies in speciale gevallen
Aanbieders van IT en telecommunicatiedienstenLeveren van IT-diensten (bv. IT, telefonie, netwerken, onderhoud)
RekruteringsbedrijvenPostverwerking/documentmanagement
MarketingbureausMarketingacties
AdvocatenbureausLeveren van juridische diensten
HerverzekeraarsRisico- en prestatiecontrole in speciale gevallen
Aanbieders van schadediensten/renovatie/werkplaatsenBieden ondersteuning bij schadebeheer
Vertalers en tolkenVertalingen en vergelijkbare ondersteunende diensten
AccountantsUitvoeren van controlediensten
KredietinstellingenCreditering/debitering

Belangrijk: Indien dienstenaanbieders niet werken volgens instructies als opdrachtverwerker, maar een eigen beslissingsbevoegdheid hebben (bv. bij experts en accountants), mogen uw persoonsgegevens niet aan deze dienstenaanbieder worden doorgegeven wanneer u hiertegen bezwaar maakt en kunt aantonen dat in die concrete situatie uw belangen uitzonderlijk zwaarder wegen dan de belangen van het bedrijf dat de gegevens doorgeeft.

Versie: 05/2018


GGG Garantie Logo
 
 
 

Contact

Servicecenter      +31 (0) 85-06 06 120

eMail                    info@ggg-garantie.nl